بازدید از تجهیز کارگاه قبل از تائید فرم شروع به کار

🔹توصیه می گردد ناظر قبل از ثبت گزارش شروع به کار، وضعیت تجهیز کارگاه را کنترل و بعد از اطمینان از تکمیل نواقص احتمالی، شخصاً فرم شروع به کار را در دفاتر الکترونیک شهر ثبت نماید. 🔹توصیه می‌گردد که در…

موارد مهم دستور کار تجهیز کارگاه و تخریب

قبل از شروع تخریب بهترین زمان برای ابلاغ اولین دستورکار به مالک فرا می رسد. به دلیل حساس بودن و حادثه خیز بودن مرحلۀ تخریب، دقت در نگارش این دستورکار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

--->