موارد مهم دستور کار تجهیز کارگاه و تخریب

قبل از شروع تخریب بهترین زمان برای ابلاغ اولین دستورکار به مالک فرا می رسد. به دلیل حساس بودن و حادثه خیز بودن مرحلۀ تخریب، دقت در نگارش این دستورکار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

--->