گزارش ذیل چکیده ای از نتایج حاصله مهندس سید جعفر محسنی در چهار بخش عمده می باشد.

 ابتدا از این مهندس عزیر به خاطر اطلاعات دقیق و صحیح در زمینه دستمزد و حق الزحمه مجری تشکر می نمایم ولی به این نکته باید توجه داشت که تشخیص اولویت استفاده از هر روش به تشخیص خود مهندس است و شرایط  و تجهیزات موجود نیز تعیین کننده هستند. شاید در پروه ای مدیریت پیمان بهتر باشد به علت اینکه نباید در آن پروژه ریسک کرد و خود را درگیر مسائل مالی نمود و شاید با مصالح یا دستمزدی، با توجه به شرایط موجود، صلاح باشد.

۱- بررسی قراردادهای مجری ذیصلاح موجود در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

۲- هزینه ساخت و دستمزد مجری ذیصلاح.

۳- سهمیه مهندسان مجری ذیصلاح مطابق با قوانین و دستورالعملهای جاری نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

۴- پیشنهاد اجرای شروع کار برای مجری ذیصلاح.

۱- قراردادهای مجریان ذیصلاح طبق ماده ۳۳ شیوه نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در چهار تیپ می باشد.

۱-۱- پیمان مدیریت :

در این پیمان، حق الزحمه مجری ذیصلاح ۱۰% هزینه ساخت طبق جدول شماره ۱۰ شیوه نامه تعیین شده که در برخی از شهرها همچون کرج، گیلان و … و نیز مناطقی از تهران در حال اجرا می باشد.

این پیمان مشکلات خاص خود را دارد که در زیر به آن اشاره می شود.

۱-۱-۱- عدم حرف شنوی عوامل ساختمانی، زیرا حقوقشان را از مالک می گیرند. تجربه ثابت کرده عوامل ساختمانی دستورات کسی را گوش می کنند که به آنها حقوق می دهد.

۲-۱-۱- اعمال نفوذ مالک بر اجرای ساختمان، زیرا هم هزینه مالی مصالح و هم حقوق عوامل را پرداخت می کند.

۳-۱-۱- نقش کمرنگ مجری ذیصلاح در اجرای ساختمان.

۲-۱- پیمان دستمزد :

با توجه به بررسی های فراوان و تحلیل موارد اجرایی و نیز شرایط فرهنگی و اجتماعی شهر بهترین انتخاب می باشد که در آخر به آن می پردازیم.

۳-۱- پیمان دستمزد با مصالح :

این نیز انتخاب مناسبی است ولی با توجه به نوسانات قیمت مصالح و تامین اعتبار مالی توسط مالکین در زمان اجرای ساختمان عملا امکان پذیر نمی باشد مگر در موارد خاص.

۴-۱- پیمان کل :

در این پیمان، مجری با کلیه مسائل مالی، اجرایی و اداری پروژه مورد نظر درگیر می شود. این قرارداد برای شرکتهای حقوقی مناسب تر می باشد که از عوامل متعدد انسانی بر خوردار هستند.

توضیح اینکه تیپ قراردادهای فوق در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بطور کامل آورده شده است.

در اینجا به بررسی پیمان دستمزد بند ۲-۱ و مزایای آن می پردازیم.

با توجه به بررسی کارهای اجرایی و قرداد تیپ مجری ذیصلاح، با شرایط اجتماعی شهر تهران و ارزیابی جمیع جهات، به نظر بهترین انتخاب، قرارداد پیمان دستمزد می باشد. در پیمان دستمزد مجری ذیصلاح علاوه بر حق الزحمه مدیریت ،هزینه های دستمزدی نیروی انسانی کار را از مالک دریافت و به تناسب اجرای کار به عوامل ساختمانی پرداخت می کند. این امر بعد از مدتی پروسه اجرا توسط مالک را به سمت مهندسین مجری هدایت می کند و در نهایت منجر به کنترل کیفی ساختمان و آموزش کارگران صنعت ساختمان می گردد.

بخشی از مزایای پیمان دستمزد :

۱- عوامل ساختمانی حقوق و دستمزدشان را از مهندس مجری دریافت می کنند، بنابراین مطابق نظر مجری کار را انجام می دهند.

۲- کارگران ساختمانی برای گرفتن کار با مالکین رایزنی نمی کنند و به دنبال مجریان ذیصلاح می گردند.

۳- عوامل ساختمانی زیر نظر مجریان ذیصلاح  از هدایت و آموزش اجرایی یکنواخت تری برخوردار می شوند. معمولاً مالکین از نقطه نظرهای شخصی و غیر فنی خود در ساختمان استفاده می کنند که این امر سبب گمراه شدن کارگران از اجرای صحیح می شود .

۴- مجری ذیصلاح علاوه بر مدیریت کارگاه چون می بایست پاسخگوی اجرای عوامل ساختمانی باشد و همچنین حقوق کارگران را متناسب با کار پرداخت کند، نقش پررنگتر و حضور مستمرتری در ساختمان دارد.

۵- عوامل اجرایی که توانایی کار مطابق نظر مهندس مجری را دارند می توانند به کارهاری اجرایی ادامه دهند و مهندس مجری پس از مدتی با عوامل ساختمانی کار خواهد کرد که مطابق نظر او و با کیفیت بهتر کار انجام می دهند.

۶- ارتباط مالک و کارگران بدلیل پرداخت نشدن دستمزد توسط مالک قطع می شود که خود منجر به عدم نفوذ مالک بر عوامل ساختمانی می گردد.

۷- از آنجایی که مهندس مجری به شکلی در منافع مالی ساختمان ذینفع می باشد و با مسئولیت زیادی که پیدا می کند. به ناچار اقدام به آموزش کارگران می کند و حتی ممکن است در صدد تامین ابزار کار پیمانکاری برآید.

در نهایت وقتی دستمزد کارگران توسط مهندس مجری پرداخت شود علاوه بر کنترل کیفی ساختمان و آموزش عوامل اجرایی توسط مهندس مجری می توان شاهد کنترل اجرای ساختمان توسط کانون مهندسین و نظام مهندسی باشیم.

هزینه مجری و پیمان دستمزد :

پس از بررسی شرکتهای پیمانکاری و معماران تجربی و سابقه اجرایی مهندسین که در حال اجرا می باشند، دستمزد اجرایی ساختمانهای مسکونی حدود ۴۰% هزینه ساخت می باشد. اینجانب جدول شماره ۱۰ فصل پنجم شیوه نامه را مبنای کار قرارداده و حق الزحمه مهندس مجری را ۱۰% هزینه ساخت و حق الزحمه پیمان دستمزد را ۴۰% هزینه ساخت تعیین نموده ام.

بعنوان مثال: هزینه ساخت برای ساختمانهای ۴ تا ۷ طبقه طبق جدول نظام ۸۰۰/۰۰۰تومان برای هرمترمربع تعیین شده است. بنابراین حق الزحمه مهندس مجری ۸۰/۰۰۰تومان و حق الزحمه پیمان دستمزد آن ۳۲۰/۰۰۰تومان برای هرمترمربع می باشد.

از آنجایی که انتخاب مجری ذیصلاح ممکن است با مقاومت زیادی بدلیل عدم آگاهی روبرو شود چون در نهایت مالکین این هزینه ها را بصورت نا محسوس در ساختمان انجام می دهند. اینجانب جدول درصد اجرای کار را تهیه که بخشی از آن برای شروع کار پیشنهاد می نمایم.

جدول تفکیک کارهای اجرایی در پانزده بند تهیه که در ۵ بند اول کار ۵۰% اجرای کار پیش بینی شده که از لحاظ هزینه حدود ۴۰% هزینه انجام می شود. بنابراین ۵ بند اول برای شروع مجری پیشنهاد می گردد.

مثال : برای ساختمانها ۴ تا ۷ طبقه هزینه دستمزد برای ۵ بند اول جدول ۴۰% هزینه دستمزد در حدود ۱۲۸/۰۰۰تومان برای هرمترمربع می باشد. این مبلغ برای ساختمانهای مسکونی که در اکثریت می باشد مشخص شده و ساختمانهایی که دارای  تخریب – خاکبرداری – زیر زمین – ارتفاع بلند یا دال و غیره می باشند منظور نشده، برای همین در قرارداد بند توافقات برای اجرا دیده می شود که پس از توافق با مالک هزینه آن به مجری پرداخت سپس کار به اجرا گذاشته می شود.

هزینه دستمزد مجری ذیصلاح :

با بررسی جداول نظام مهندسی مشخص شده که هزینه مجری چهار برابر ناظر می باشد. بنابراین تعرفه نظارت نظام برای مجری با ضریب ۴ در نظر گرفته شده که برای شروع چون ۵۰% کار تعیین شده( از فونداسیون تا پایان سفتکاری) هزینه مجری همان هزینه نظارت تعرفه نظام با ضریب ۲ تعیین می گردد.

سهمیه مجری مجری ذیصلاح :

مطابق با جدول  اصلاحیه دستوالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، وضعیت کاری و دستور نقشه های تهران و کارهای ارسالی و ارزیابی بقیه جوانب جدول ذیل پیشنهاد میگردد.

10+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود

حق الزحمه مهندس مجری

232 دیدگاه در “حق الزحمه مهندس مجری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

--->