در این قسمت به بررسی دقیق روش میخکوبی (Nailing) و شرایط و نحوه اجرای آن به عنوان یکی از روشهای پایدارسازی گود پرداخته شده است.

برخی از اقدامات اولیه گود برداری

¨       انجام مطالعات ژئوتکنیکی

¨      بررسی تاسیسات زیرزمینی

¨      بررسی چاههای آب و قنوات

¨      بررسی ساختمانهای مجاور

¨      نصب موانع حفاظتی

¨      نصب علائم اخطاردهنده، پایش ساختمانها و معابر مجاور

¨      اجتناب از تجهیز کارگاه و استراحتگاه و دفتر در پای گود

¨      جلوگیری از تخلیه مصالح ساختمانی و نخاله در لبه گود

¨      اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود آب به بدنه و لبه گود

رطوبت خاک

¨      درصد رطوبت زیاد در خاکهای ریزدانه (بیش از ۵۰درصد یا تقریبا برابر حد روانی خاک) باعث مقاومت برشی کم، نشست زیاد و پتانسیل زیاد خزش می شود.

¨      درصد رطوبت کمتر از ۲ درصد در خاکهای دانه ای نیز می تواند باعث ناپایداری برشهای قائم خاک شود.

دیوارهای میخ کوبی شده

¨      تنش کششی در آرماتورها به صورت غیرفعال می باشد به این معنی که بعد از گرفتن دوغاب، آرماتورها تحت کشش قرار نمی گیرند. در واقع تنش کششی به علت تغییرشکل و جابجایی زمین در میخها تشکیل خواهد شد.

¨      پوشش موقت به عنوان نگه دارنده صفحات تکیه گاهی و نیز محافظت از خاک در معرض هوازدگی عمل می کنند. پوشش موقت قبل از ادامه حفاری به تراز بعدی اجرا می گردد. پوشش دائمی بعد از بستن مهره ها و در پایان کار اجرا می شود و روی پوشش موقت قرار می گیرد.

¨      حفاری اولیه تا عمقی انجام می شود که بدون نیاز به نگهداری سینه کار و برای کوتاه مدت معمولا ۲۴ تا ۴۸ ساعت خودپایداری حاصل شود. عمق حفاری معمولا ۱ تا ۲متر و کمی پایین تر از مکان نصب آرماتور می باشد.

¨      عرض سکوی حفاری یا پله حفاری باید به اندازه ای باشد که تجهیزات نصب به راحتی دسترسی به محل چالزنی داشته باشند.

¨      میخ کوبی خاک می تواند جهت پایدارسازی و یا تقویت سازه های نگهبان قدیمی که ضعیف یا شکسته شده اند استفاده گردد.

میخ و صفحه تکیه گاه میخ

¨ طبق FHWA در دیوارهای بلند که به آرماتورهای بلند نیاز می باشد، از آرماتورهای نازک تر از ۲۵ میلیمتر نباید استفاده گردد زیرا به هنگام نصب دچار خمش زیادی می گردند.

¨ صفحه تکیه گاه سر نیل، از تکیه گاه با مقاومت ۲۵۰ مگاپاسکال (ASTM A36) ساخته شده و معمولا مربعی با ابعاد ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر و ضخامت ۱۹ میلیمتر می باشد. هدف استفاده از این تکیه گاهف توزیع نیرو در سر نیل به لایه شاتکریت و زمین پشت آن می باشد.

دوغاب دیوارهای میخ کوبی شده

¨ در چالهایی که امکان ریزش وجود دارد استفاده از دوغاب سیمان خالص الزامی است

¨ دوغاب ماسه-سیمان به جهت صرفه اقتصادی می تواند در شرایط پایدارتر زمین استفاده گردد

¨ نسبت آب به سیمان معمولا حدود ۰/۴ تا ۰/۵ است. در مواردی دوغاب سفت تر با اسلامپ حدود ۳ سانتیمتر ممکن است مدنظر قرار گیرد

¨ هنگام حفر چاه با اوگر یا زمانی که لازم است فرار دوغاب از درون خاکهای دانه ای یا سنگهای به شدت خرد شده کنترل گردد استفاده از دوغاب سفت ممکن است تجویز گردد

دوغاب و فاصله دهنده دیوارهای میخ کوبی شده

¨ صرفنظر از قابلیت سفتی دوغاب، جهت اطمینان از حداقل پوشش دوغاب اطراف آرماتور، استفاده از فاصله دهنده الزامی است

¨ حداقل مقاومت فشاری تک محوره دوغاب ۲۸روزه ۲۱ مگاپاسکال است

¨ قطعات فاصله دهنده برای پوشش حداقل ضخامت تزریق در فواصل منظم و حدودا ۲/۵ متر از یکدیگر در طول میله آرماتور و ۰/۵ متری ابتدا و انتهای میله آرماتور نصب می شوند

حفاری در دیوارهای میخ کوبی شده

¨ قبل از حفاری لازم است تا آبهای سطحی جمع آوری و کنترل شوند و از جاری شدن آنها بر روی سطح حفاری جلوگیری گردد

¨ سطح خاکبرداری به دلیل جلوگیری از مصرف شاتکریت بیشتر، باید صاف بوده و ناهمواری زیادی نداشته باشد

¨ برای استقرار تجهیزات چالزنی لازم است پله حفاری تقریبا ۵ تا ۱۰ متر عرض داشته باشد

¨ در صورت مشاهده نشانه های ناپایداری در طول عملیات ساخت نظیر برآمدگی و تغییرشکل بیش از حد در سطح خاک و دیواره، ارتفاع حفاری باید محدودتر شده به طوری که بتوان در یک شیفت کاری، تحکیم و شاتکریت را انجام داد

¨ در مواردی که محل حفاری بدون نگهداری موقت پایداری لازم را ندارد، ممکن است به هنگام حفاری یک پایه شیبدار، جهت پایداری بخش نگهداری نشده باقی بماند. در این حالت ابتدا میخ خاک نصب شده و تزریق از میان خاکریز شورت گیرد و سپس پایه شیبدار حفاری شده و تمام طول حفاری بتن پاشی گردد. راه دیگر اجرای یک در میان میخ خاکهاست که هزینه بر تر و طولانی مدت تر خئاهد بود

حفر چالهای مربوط به میخ خاکها

¨ روشهای حفاری نباید باعث تخریب چالها گردد

¨ حفر چالهای ردیفهای بالا و نزدیک سطح زمین نباید موجب نشست بیش از حد سطح زمین گردد. می توان با استفاده از غلاف داخل چالها یا محدودیت استفاده از چالهای قطور، از تاثیر احتمالی نشست زمین و تخریب چالها در زمینهای نامساعد جلوگیری کرد

شرایط مناسب برای اجرای روش میخ کوبی خاک

¨ بخش حفاری شده به ارتفاع ۱ تا ۲ متر به صورت قائم یا نزدیک به قائم برای مدت زمان یک تا دو روز پایداری خود را حفظ نماید

¨ میخ خاکها بالاتر از سطح آب ایستایی قرار گیرند

¨ در صورت قرارگیری میخ خاکها زیر سطح ایستابی، آب زیرزمینی تاثیر نامناسب نداشته باشد

شرایط مناسب خاک برای اجرای روش میخ کوبی خاک

¨ خاک ریزدانه نرم تا سخت: خاکهای ریزدانه در صورت داشتن SPT حداقل ۹، به صورت موقت شامل خاکهای سفت قرار می گیرند. برای اینکه پتانسیل جابجایی جانبی دیوار در طولانی مدت حداقل مقدار را داشته باشد، لازم است خاکهای ریزدانه خاصیت خمیری کمی داشته باشند (مثلا شاخص خمیری کوچکتر از ۱۵)

¨ خاکهای دانه ای متراکم تا خیلی متراکم با چسبندگی کم: شامل شن و ماسه با SPT بزرگتر از ۳۰ و درصد ریزدانه کم (حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد) و سیمان شدگی ضعیف که باعث ایجاد چسبندگی کمی در خاک می شوند

¨ سنگهای خردشده بدون داشتن سطح شکست: به شرط اینکه سطوح شکست در جهتهای نامطلوب وجود نداشته باشند.

¨ یکپارچه بودن تقریبی درجه خردشدگی در سراسر توده سنگ باعث انتخاب یک روش چالزنی می شود که امری مطلوب است

¨ زیاد بودن تغییرات درجه خردشدگی در توده سنگ باعث انتخاب چندین روش چالزنی می شود که امری نامطلوب است و باعث افزایش زمان و هزینه می شود

¨ رسوبات یخچالی: متراکم بودن، خوب دانه بندی بودن و میزان محدود بخش ریزدانه مواد شسته شده توسط یخچالها

شرایط نامناسب خاک برای اجرای روش میخ کوبی خاک

¨ خاکهای خشک و بدون چسبندگی

¨ وجود آب زیرزمینی زیاد باعث ۱- فروپاشی زودرس چالهای حفرشده به خصوص در خاکهای با دانه بندی ضعیف ۲- افزایش هزینه نصب میخ خاکها ۳- ایجاد مشکل در استفاده از شاتکریت

¨ خاکهای دارای تخته سنگ و قلوه سنگ

¨ خاکهای ریزدانه نرم تا خیلی نرم: این خاکها دارای SPT کمتر از ۴ هستند و دوغاب تزریق شده، مقاومت چسبندگی ضعیفی با خاک ایجاد می کنند و لذا باید از میخها با طول بلندتر استفاده گردد. در رسهای با خاصیت خمیری زیاد، مشکل خزش و تورم وجود دارد، این امر به خصوص برای سازه های دائمی مهم خواهد بود

¨ خاکهای آلی

¨ خاکهای خورنده یا آبهای زیرزمینی اسیدی

¨ سنگهای هوازده و دارای صفحات ضعیف و آهکی

¨ گل و لای رسی (Loess): گل و لای خشک دارای مقاومت قابل قبول هستند و نصب میخ خاکها در آنها اقتصادی است اما در اثر رطوبت احتمال فروپاشی آنها وجود دارد

¨ تشکیل بلورهای یخ در خاکهای دانه ای در اثر سرمای طولانی مدت و دمای زیر صفر که باعث ایجاد فشار مضاعف بر دیوارهای حائل می گردد

¨ خاکهای دانه ای خیلی شل با SPTکمتر از ۴ و خاکهای دانه ای شل با SPT بین ۴تا۱۰، در اثر لرزش حاصل از عبور وسائل نقلیه ممکن است دچار نشست مضاعف شوند

¨ خاکهای دانه ای شل و خیلی شل در مناطق لرزه خیز ممکن است دچار خاصیت روانگرایی شوند

شرایط متوسط خاک برای اجرای روش میخ کوبی خاک

¨ خاکریز مهندسی: میخک.بی در خاکریز می تواند انجام شود به شرط آنکه مواد دانه ای بکاررفته دارای ریزدانه کمتر از ۱۰ درصد باشد و خاصیت خمیری کم باشد یعنی اندیس خمیری کمتر از ۱۵ باشد

¨ خاکهای رسوبی: باید به تغییر حجم پذیری و قابلیت زهکشی انها توجه شود

0

مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود

بررسی دقیق روش میخ کوبی (Nailing) و شرایط و نحوه اجرای آن

194 دیدگاه در “بررسی دقیق روش میخ کوبی (Nailing) و شرایط و نحوه اجرای آن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

--->