جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۶ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بیمه مسئولیت مدنی مالک در قبال اموال – بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و طراح ، و بیمه سالهای قبل و در حین ساخت برای مهندسین مجری ذیصلاح.…

جلسه ۵ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۵ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۵ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش دوم از کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا زمان شروع بکار و شرح بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان http://bayanbox.ir/view/7564588181239849767/5.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه…

تفویض بیمه تضمین کیفیت به مجری صاحب صلاحیت

مشاور عالی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اقدامات انجام شده طی ۶ ماه نخست امسال جاری در ارتباط با اصلاح بیمه و بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و…. اظهار داشت:

شرح کامل کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان شرکت بیمه ایران ۲۱ کلوز دارد ، در حالی که برخی شرکت های بیمه دیگر تا ۱۱ کلوز دارند که در بعضی از
موارد کلوزهای بیمه نامه یکدیگر را نقض می کنند. توصیه میشود مالک از بیمه ایران بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را اخذ نماید ، زیرا کلوزهای آن مورد
بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

نحوه الزام مالک یا سازنده به تهیه بیمه مسولیت

قبل از شروع بکار بایستی مهندس ناظر از مالک درخواست کند که کارگاه را در مقابل حوادث جانی و مالی بیمه نماید. وظیفه ناظر در مساله بیمه آگاهی بخشی به سازندگان است.

بررسی بیمه‌نامه‌های ساختمانی قبل از تائید فرم شروع به کار

توصیه می‌گردد که مالک کلیه کلوزهای بیمه‌نامه‌های نامبرده را خریداری نماید تا از این بابت مشکل خاصی در پرداخت خسارت احتمالی حوادث توسط شرکت‌های بیمه بوجود نیاید.

--->