جلسه ۲۲ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۲۲ آموزش حقوق مهندسی

  http://bayanbox.ir/view/507564555429350902/22.mp3   پایان سفر اول 0مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۲۱ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۲۱ آموزش حقوق مهندسی

  http://bayanbox.ir/view/7059907934229016292/21.mp3 0مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۲۰ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۲۰ آموزش حقوق مهندسی

  http://bayanbox.ir/view/5207661100999157055/20.mp3 0مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۹ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۹ آموزش حقوق مهندسی

  http://bayanbox.ir/view/8503240606145673805/19.mp3 0مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۸ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۸ آموزش حقوق مهندسی

  http://bayanbox.ir/view/1203052512033265386/18.mp3 0مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۷ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۷ آموزش حقوق مهندسی

  http://bayanbox.ir/view/1907980405938024760/17.mp3 0مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۵ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۵ آموزش حقوق مهندسی

  http://bayanbox.ir/view/7348570359913344224/15.mp3 0مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۴ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۴ آموزش حقوق مهندسی

    http://bayanbox.ir/view/54699544286267441/14.mp3     0مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۳ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۳ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۳ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی – بخش اول از نحوه گزارش نویسی فونداسیون – مغایرت های ابعاد موجود زمین با نقشه ها و پروانه – آثار گزارشات خارج از موعد و نحوه بیان آزمایشات…

جلسه ۱۲ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۲ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش دوم از نحوه گزارش نویسی در مرحله گودبردادی(خاکبرداری) http://bayanbox.ir/view/2218715442776411543/12.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۱۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود فایل pdf جلسه ۱۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندس…

جلسه ۱۱ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۱ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۱ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش اول از نحوه گزارش نویسی در مرحله گودبردادی(خاکبرداری) http://bayanbox.ir/view/1301394820503799088/11.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۱۱ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود فایل pdf جلسه ۱۱ دوره جامع آموزش حقوق مهندس…

جلسه ۱۰ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۰ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۰ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی شرح آنکه چرا مهندس متعهد به نتیجه است و شرح نوشتن گزارش مرحله تخریب و نحوه نوشتن دستور کار http://bayanbox.ir/view/573579225788506655/10.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۱۰ دوره جامع آموزش حقوق…

جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۹ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۹ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش دوم از نحوه پر کردن فرم گزارش مرحله ای مهندسین ناظر و توضیحات مربوط به آن http://bayanbox.ir/view/6066496703962392570/9.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۹ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود…

جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۸ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۸ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش اول از نحوه پر کردن فرم گزارش مرحله ای مهندسین ناظر و توضیحات مربوط به آن. http://bayanbox.ir/view/1420488040226162302/8.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۸ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود…

جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۷ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۷ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی نکات تکمیلی بیمه نامه ها – نحوه دادن شروع بکار و نحوه تکمیل فرم گزارش همجواری و شرح مختصری از گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر http://bayanbox.ir/view/6183427181903644653/7.mp3 دانلود فایل mp3…

جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۶ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بیمه مسئولیت مدنی مالک در قبال اموال – بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و طراح ، و بیمه سالهای قبل و در حین ساخت برای مهندسین مجری ذیصلاح.…

جلسه ۵ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۵ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۵ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش دوم از کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا زمان شروع بکار و شرح بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان http://bayanbox.ir/view/7564588181239849767/5.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه…

جلسه ۴ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۴ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۴ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش اول از کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا زمان شروع بکار http://bayanbox.ir/view/3426776807858604946/4.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۴ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود فایل…

جلسه ۳ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۳ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۳ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی تعریف نظارت مستمر ، نظارت مقیم و نظارت عالیه و اشاره مختصری به مسئولیت های آن ها http://bayanbox.ir/view/9143684801443021272/3.mp3   دانلود فایل mp3 جلسه ۳ دوره جامع آموزش حقوق مهندس…

--->