تفویض بیمه تضمین کیفیت به مجری صاحب صلاحیت

مشاور عالی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اقدامات انجام شده طی ۶ ماه نخست امسال جاری در ارتباط با اصلاح بیمه و بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و…. اظهار داشت:

شرح کامل کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان شرکت بیمه ایران ۲۱ کلوز دارد ، در حالی که برخی شرکت های بیمه دیگر تا ۱۱ کلوز دارند که در بعضی از
موارد کلوزهای بیمه نامه یکدیگر را نقض می کنند. توصیه میشود مالک از بیمه ایران بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را اخذ نماید ، زیرا کلوزهای آن مورد
بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

نحوه الزام مالک یا سازنده به تهیه بیمه مسولیت

قبل از شروع بکار بایستی مهندس ناظر از مالک درخواست کند که کارگاه را در مقابل حوادث جانی و مالی بیمه نماید. وظیفه ناظر در مساله بیمه آگاهی بخشی به سازندگان است.

--->