شرح کامل کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان شرکت بیمه ایران ۲۱ کلوز دارد ، در حالی که برخی شرکت های بیمه دیگر تا ۱۱ کلوز دارند که در بعضی از
موارد کلوزهای بیمه نامه یکدیگر را نقض می کنند. توصیه میشود مالک از بیمه ایران بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را اخذ نماید ، زیرا کلوزهای آن مورد
بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

نحوه الزام مالک یا سازنده به تهیه بیمه مسولیت

قبل از شروع بکار بایستی مهندس ناظر از مالک درخواست کند که کارگاه را در مقابل حوادث جانی و مالی بیمه نماید. وظیفه ناظر در مساله بیمه آگاهی بخشی به سازندگان است.

بررسی بیمه‌نامه‌های ساختمانی قبل از تائید فرم شروع به کار

توصیه می‌گردد که مالک کلیه کلوزهای بیمه‌نامه‌های نامبرده را خریداری نماید تا از این بابت مشکل خاصی در پرداخت خسارت احتمالی حوادث توسط شرکت‌های بیمه بوجود نیاید.

--->