نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت توسط نظام مهندسی

نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت توسط نظام مهندسی

آخرین نحوه پرداخت حق الزحمه توسط سازمان نظام مهندسی برای عقد قرارداد نظارت (اولین قرارداد-پرداختی اول ) برای کارهای تک ناظره و همچنین چهار ناظره به شرح زیر می باشد: صدور پروانه ساختمان                 ۵۰ درصد اتمام عملیات فونداسیون       …

--->