فرم قابل ویرایش گزارش مرحله ایی ناظر

گزارش مرحله ای ناظر دارای دو صفحه است از آنجا که در طول یک دوره نظارت تعداد زیادی گزارش ارسال می گردد لذا بنده این گزارش را در فرمت اکسل طراحی نمودم تا نکات تکراری را در آن ثبت کنم و فقط در هر مرحله موارد جدید را ویرایش کنم.

مشاهده و دانلود قرارداد نظارت بر اجرای کار

مشاهده و دانلود قرارداد نظارت بر اجرای کار

ا توجه به اینکه قبل از اخذ جواز ساخت می بایست قراردادی فی ما بین ناظر و سازنده منعقد گردد و در دفتر خدمات شهرداری ثبت شود؛ تصویر قراردادهای نظارت که فی مابین ناظر و مالک منعقد می گردد جهت مشاهده و دانلود در سایت قرار داده شده است.

--->