تبعات واگذاری پروانه اشتغال نظام مهندسی

تبعات واگذاری پروانه اشتغال نظام مهندسی

شرایط متفاوت مهندسین دارای پروانه اشتغال از نظر وضعیت شغلی، صلاحیت و پایه پروانه و کاراکتر شخصیتی، ایشان را از حیث چگونگی بهره‌برداری از پروانه اشتغال خود به سه گروه عمده تقسیم می‌نماید: گروه اول افرادی هستند که به هر…

نکات مهم جهت حقوقی کردن پروانه اشتغال

نکات مهم جهت حقوقی کردن پروانه اشتغال

قرارداد با شرکتهای موسوم به حقوقی که دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند همواره به عنوان یکی از روشهای استفاده از پروانه اشتغال بکار حقیقی برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح بوده و این روش استفاده از پروانه اشتغال،همچنان کاربرد دارد

نحوه ارتقاء پروانه اشتغال ناظر و مجری ساختمان

اولین و مهمترین موضوع برای ارتقاء پروانه اشتغال توقف سنوات است که از جدول زیر ( در تهران ) استخراج می شود و باید حتما به سنوات آن دقت کرد . رشته مهندسی ارتقاء پایه صلاحیت توقف سنواتی عمران پایه…

کارشناس ماده ۲۷ نظام مهندسی ساختمان

سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان هر ۳ سال یک بار بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستور العمل مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان ” پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان” اعطا خواهند نمود.

--->