اجزای تشکیل دهنده سقف

یکی از روش های متداول اجرای سقف ها در کشور ما استفاده از تیرچه و بلوک یونولیتی برای اجرای سقف است. و با توجه یه اینکه آیتم های مهم زیادی در این عنصر از سازه وجود دارد تا یک سقف دقیقا بتواند صلبیت مورد انتظار طراح و تامین رفاه و آسایش بهره بردار و تامین ایمنی و استحکام مورد نظر ناظر و پیمانکار را تامین کند ، لذا در این مطلب به معرفی جزییات موجود ، نحوه کارکرد و اجرای صحیح این نوع سقف پرداخته شده است.

نکات‌ مهم کنترل سقف قبل از بتن ریزی

در اسکلت فلزی و بتنی کنترل ابعاد و اندازه های سازه بسیار حیاطی است و از آنجایی که ناظر موظف است قبل از پوشیده شدن هر قسمت از سازه بتنی توسط بتن گزارش آن را به مرجع صدور پروانه ارسال نماید ، لذا هر گونه تغییراتی باید قبل از بتن ریزی اعلام شود . در ادامه به شرح کامل این کنترلها می پردازیم

کنترل برگ پسماند قبل از شروع به کار

یکی از ضروری ترین مواردی که ناظر باید قبل از دادن شروع به کار کنترل کند، اخذ رسید و شماره سریال کد رهگیری هزینه حمل نخاله پسماند در شهر تهران است. زیرا گزارشات ناظر و برگه شروع بکار بدون ارایه کد رهگیری پسماند در دفاتر الکترونیک ثبت نمی شود

نحوه اعلام خلاف در گزارش مرحله‌ای ناظر

ه این نکته حیاتی توجه داشته باشید که ناظر فقط در صورتی که مسایل ایمنی در کارگاه رعایت نشود می تواند دستور توقف دهد. اگر به خاطر مسایل فنی دستور توقف دهد در مجامع کیفری محکوم است لذا اگر بنا به تشخیص خود عدم رعایت مسایل فنی دید که خطر ناک است می توانید به بهانه عدم رعایت مسایل ایمنی در کارگاه مانند عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و… کار راتعطیل کنید و به سازنده بگویید مورد فنی را برطف کند تا دستور ادامه کار دهید.

--->